สหภาพยุโรปจะกำหนดกฎระเบียบด้านสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในปี 2564

กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เรื่อง สหภาพยุโรปจะกำหนดกฎระเบียบด้านสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นาย Didier Reynders (กรรมาธิการยุโรปด้านกิจการยุติธรรม) ได้แถลงให้ที่ประชุมสภายุโรป(ผ่านระบบ Webinar) ทราบว่า คณะกรรมาธิการยุโรปมีแผนที่จะกำหนดกฎระเบียบด้านสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ในปี 2564 มีสาระสำคัญดังนี้