ขอเผยแพร่ช่องทางการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

QR

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้มาติดต่อราชการหรือผู้มารับบริการ) ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก หรือ EIT ดังนั้นศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร จึงขอเผยแพร่ช่องทางการประเมินแบบสำรวจ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกช่องทางการประเมินด้วยตนเอง ดังนี้

ช่องทางการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)