สถานการณ์สินค้ามะพร้าวในสหรัฐอเมริกา

ด้วยกรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักการต่างประเทศ เรื่อง สถานการณ์สินค้ามะพร้าวในสหรัฐอเมริกา