สาธารณรัฐเกาหลีแจ้งรายการสินค้าที่ถูกสั่งตรวจสารเคมีทางการเกษตร (Inspection Orders)

กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ด้วย กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา สาธารณรัฐเกาหลี (MFDA) มีหนังสือเรื่อง แจ้งประกาศกำหนดรายการสินค้าจากประเทศไทยที่ถูกสั่งตรวจสารเคมีทางการเกษตร