คู่มือ/คำแนะนำ

คู่มือรายละเอียด "โครงการการจัดการสารเคมีในผักผลไม้เพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น"

คู่มือการจดทะเบียนผู้ส่งออก และกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้าเกษตรออกนอกราชอาณาจักร

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) สำหรับพืชควบคุมเฉพาะ

คุ่มือการทดสอบประสิทธิภาพห้องรมลำไยสดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ new1

แนวทางการปฎิบัติการส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

คู่มือคำแนะนำการสืบค้นค่าปริมาณสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุด (MRLs) ของประเทศคู่ค้า

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง ปี 2555

คู่มือมาตรการควบคุมพิเศษการส่งออกผักและผลไม้สด ไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส ระบบบัญชีรายชื่อ (Establishment List : EL)

แมลงวันผลไม้กับการป้องกันกำจัด

การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในชมพู่

คำแนะนำการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการเรื่อง การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ฉบับปี 55

          -คู่มือสำหรับผู้ประกอบการเรื่อง  เพิ่มเติม การสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบเชื้อจุลินทรีย์

          -คู่มือสำหรับผู้ประกอบการเรื่อง เพิ่มเติม การสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบอะฟลาทอกซิน

          -คู่มือสำหรับผู้ประกอบการเรื่อง เพิ่มเติม การสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบซัลเฟอร์ไดออกไซด์

         -คู่มือสำหรับผู้ประกอบการเรื่อง เพิ่มเติม การสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบทางเคมีและดัดแปรพันธุกรรม

คำแนะนำในการค้นหาค่าปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุด (MRLs) ของประเทศญี่ปุ่น

เอกสารการสืบค้นสถานภาพสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสหภาพยุโรปและค่าสารตกค้างสูงสุดของสหภาพยุโรป (ปรับปรุง)

{linkr:none}