สำนักควบคุมอาหารและยาแห่งชาติ อินโดนีเซีย ประกาศกฎระเบียบว่าด้วยการใช้สารเจือปนอาหาร ฉบับที่ 033 ประจำปี 2012

เพื่อเป็นการปกป้องสุขอนามัยของประชากรจากการใช้สารเจือปนในอาหารสำหรับสินค้าอาหารที่จำหน่ายในอินโดนีเซีย ทำให้เดือนกรกฎาคม 2555 อินโดนีเซียได้ออกประกาศกฎระเบียบ No. 722/Menkes/Per/IX/88 แก้ไขเพิ่มเติมจากกฎระเบียบ No.1168/Menkes/Per/X/1999 โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.Law No. 7/1996 on Food (Statute Book of 1996 No. 99, Supplement No. 3656)
2.Law No. 8/1999 on Consumer Protection
3.Law No. 36/2009 on Health
4.Government Regulation No. 69/1999 on Food Label and Advertisement
5.Government Regulation No. 28/2004 on Food Safety, Quality and Nutrition
6.Presidential Decree No. 103/2001 on Position, Task, Function, Authority and Organization Structure of Non-Departmental Government Institution as already amended several times and lastly by Presidential Regulation No. 64/2005
7.Presidential Regulation No. 24/2010 on Position, Task and Function of State Ministry and Organization Structure, Task and Function of Echelon I of State Ministry
8.Regulation of Minister of Health No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 on Organization and Work Procedure of the Ministry of Health


ข้อกำหนดตามประกาศกฎระเบียบว่าด้วยการใช้สารเจือปนอาหารประกอบด้วย
บทที่ 1 อาหารทั่วไป ว่าด้วยสารเจือปนอาหารที่เติมลงไปในอาหาร ที่มีผลต่อลักษณะหรือรูปร่างของอาหาร และค่าความปลอดภัยของสารเจือปนอาหาร โลหะหนัก ที่ร่างกายคนสามารถยอมรับได้ โดยมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว ตามที่ระบุใน Article 1 และ Article 2
บทที่ 2 การแบ่งกลุ่มสารเจือปนอาหารในอาหารแบ่งออกเป็น 27 กลุ่ม ดังนี้
1) antifoaming agent 2) anticaking agent 3) antioxidant 4) carbonating agent 5) emulsifying salt 6) packaging gas 7) humectants 8) glazing agent 9) sweetener 10) carrier 11) gelling agent 12) foaming agent 13) acidity regulator 14) preservative 15) raising agent 16) emulsifier 17) thickener 18) firming agent 19) flavor enhancer 20) bulking agent 21) stabilizer 22) color retention agent 23) flavoring 24) flour treatment agent 25) color 26) propellant และ 27) sequestrant.
บทที่ 3 รายการวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ โดยระบุปริมาณสูงสุด (Maximum level) ตามที่ระบุไว้ใน Attachment I
บทที่ 4 ส่วนประกอบที่ห้ามใช้เป็นสารเจือปนอาหาร ตามที่ระบุใน Attachment II
บทที่ 5 การผลิต การนำเข้า และการจำหน่าย เป็นไปตามที่ระบุใน Article 15 Article 16 และ Article 17
บทที่ 6 ฉลากอาหาร ต้องให้สอดคล้องตามกฎระเบียบ No.722/Menkes/Per/IX/88 ตามที่ระบุใน Article 13 และ Article 14
บทที่ 7 การควบคุม และการพัฒนา
บทที่ 8 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด การอนุญาตให้มีการใช้สารเจือปนอาหารต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตาม Regulation of Minister of Health No. 722/Menkes/Per/IX/88 on BTP as already amended by Regulation of Minister of Health No. 1168/Menkes/Per/X/1999
อาหารที่ได้รับการอนุญาตจะต้องมีปรับเปลี่ยนให้ไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบนี้ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือมากกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กฎระเบียบนี้มีผลบังคับใช้
สำหรับอาหารสำเร็จรูปจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ Regulation of Minister of Health No. 722/Menkes/Per/IX/88 on Food Additives as already amended by Regulation of Minister of Health No. 1168/Menkes/Per/X/1999 เงื่อนไขของระยะเวลาการอนุญาต 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กฎระเบียบนี้มีผลบังคับใช้
บทที่ 9 บทสรุป การปรับใช้กฎระเบียบ Regulation of Minister of Health No. 722/Menkes/Per/IX/88 on Food Additives as already amended by Regulation of Minister of Health No. 1168/Menkes/Per/X/1999 โดยกฎระเบียบดังกล่าว สามาiถปรับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการการโต้แย้งหรือมีการแก้ไขกฎระเบียบนี้ และกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้หลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของอินโดนีเซีย

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช