การควบคุมกำกับ ดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช

1. ประกาศกรมวิชาการเกษตร

    -  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบคุม กำกับ ดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช พ.ศ. 2562 new1new1new1

 

    - ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2562new1new1new1

- กฏระเบียบกระทรวงเกษตรของประเทศอินโดนีเซีย

        - กฏระเบียบกระทรวงเกษตรของประเทศอินโดนีเซีย ฉบับแก้ไข ต้นฉบับ  new1

        - กฏระเบียบกระทรวงเกษตรของประเทศอินโดนีเซีย ฉบับแปลอังกฤษ  new1

        - PSCD NO. 1

        - PSCD NO. 2

        - COA

 

 


2.  แบบฟอร์มที่ใช้ในการยื่นขอให้ยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช

    -  แบบฟอร์ม การควบคุม กำกับ ดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช พ.ศ. 2562new1

    -  แบบฟอร์ม การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2562new1

   

3.  ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช จากกรมวิชาการเกษตร

    1 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (SGS) 

               เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

    2 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ALS)

    3 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (CLT กทม.)

    4 บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (OMIC)

    5 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ (CLT เชียงใหม่)

    6 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา (CLT ฉะเชิงเทรา)

    7 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา (CLT สงขลา)

    บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น (CLT ขอนแก่น)

            เพิ่มเติมครั้งที่ 1

    9 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร (CLT สมุทรสาคร)

   10 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (AMARC)

    11 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร (NFI)

    12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง

    13 บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด

   14 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย์ จำกัด

   15 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

   16 บริษัท ปริ๊นเซสฟูดส์ จำกั

   17 บริษัท โคเทคนา อินสเปกชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

   18  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ็นฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  19  บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด