กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ๒ ฉบับ กำหนดให้ส้มและหอมแดงเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศนี้ครอบคลุมสินค้าส้มสด และหอมแดงที่นำเข้ามาในประเทศไทยให้ต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate: PC) และผู้นำเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองดังกล่าวแก่ด่านตรวจพืช ก่อนนำมาแสดงต่อกรมศุลกากร

นอกจากนี้ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ากับกรมการค้าต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และต้องรายงานการนำเข้า ครอบครอง ส่งออก เก็บรักษา จำหน่ายจ่ายโอน และปริมาณคงเหลือ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด


ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของประกาศได้ที่ http://www.dft.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖