ประเทศมาเลเซียแจ้งเตือนการตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยส่งออกจากไทยเกินมาตรฐานประเทศมาเลเซียที่กำหนดไว้ 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมาตรฐานประเทศมาเลเซียต่ำกว่ามาตรฐานประเทศจีนที่กำหนด 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในเนื้อลำไย
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช จึงขอแจ้งเตือนโรงรมลำไย โรงคัดบรรจุ และผู้ส่งออก ให้ทราบมาตรฐานประเทศมาเลเซีย และควบคุมสินค้าลำไยส่งออกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มาเลเซียกำหนดเพื่อป้องกันการปฏิเสธสินค้าและการเพิ่มความเข้มงวดกับสินค้าลำไยและสินค้าอื่นๆ จากไทยในอนาคต

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖