เวียดนามแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากพืช

ประเทศเวียดนามได้ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยอาหารนำเข้าที่มีแหล่งกำเนิดจากพืช ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยอาหารของประเทศเวียดนามที่ได้ประกาศในปี ๒๕๕๓ กฎระเบียบฉบับนี้อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สินค้าอาหารจากพืชที่จะนำเข้าสู่ประเทศเวียดนามจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การควบคุมความปลอดภัยอาหาร จะมีการตรวจสอบสินค้า ณ ด่านนำเข้า โดยกรมอารักขาพืช (Department of Plant Protection) และมีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทระดับจังหวัดตรวจสอบและตรวจติดตามดูแลสินค้าในท้องตลาด และอาจมีการตรวจสอบสินค้าที่ประเทศผู้ส่งออก โดยกรมประกันคุณภาพการเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งชาติ (The National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department) ร่วมกับกรมอารักขาพืชและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กฎระเบียบนี้ได้วางรูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินการควบคุมตรวจสอบความปลอดภัย สำหรับชนิดสินค้าพืชให้เป็นไปตาม ภาคผนวก 2 ของ the Joint Circular No.13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT on April 9, 2014 ใช้บังคับกับสินค้าอาหารจากพืชที่นำเข้าทุกชนิด ยกเว้นสินค้าอาหารนำเข้าบางชนิดที่ได้รับยกเว้นการตรวจสอบ ได้แก่ อาหารทำนำติดตัวเพื่อบริโภคที่ได้รับการยกเว้นภาษี อาหารที่ส่งทางถุงเมลสถานทูต/สถานกงสุล อาหารนำเข้าผ่านแดน/เพื่อส่งต่อ อาหร ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารฉบับนี้ อาหารที่เก็บอยู่ในโกดังสินค้าที่วางประกันไว้ (bonded warehouse) อาหารที่เป็นตัวอย่างทดลองวิจัย/นำมาจัดแสดงสินค้า

การตรวจสอบด้านความปลอดภัยของอาหาร แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
๑. ระดับปกติ (Normal inspection)
มีการขึ้นทะเบียนรายชื่อประเทศผู้ส่งออก โดยประเทศผู้ส่งออกต้องยื่นข้อมูลที่กำหนดเกี่ยวกับระบบควบคุมความปลอดภัยอาหารต่อหน่วยงานรับผิดชอบของเวียดนาม ทั้งนี้เวียดนามอาจดำเนินการตรวจประเมิน ณ ประเทศผู้ส่งออกประกอบการขึ้นทะเบียน กรมควบคุมคุณภาพการเกษตรป่าไม้และประมงแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อประเทศผู้ส่งออกที่สามารถส่งออกสินค้าอาหารที่มาจากพืชไปประเทศเวียดนาม บนเว็บไซด์ของกรม www.nafiqad.gov.vn
สินค้าอาหารนำเข้าจะถูกตรวจสอบ ณ ด่านนำเข้าหรือโกดังสินค้า ผู้นำเข้าต้องยื่นเอกสารตามที่กำหนด โดยหากพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด จะเพิ่มระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบ
การตรวจสอบประกอบด้วย การตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบทางกายภาพ และการสุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทดสอบ (ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของสินค้าอาหาร)
๒. ระดับเพิ่มความเข้มงวด (Tighten inspection)
มีการตรวจสอบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓๐ และหากมีการตรวจพบว่าสินค้ารุ่นต่อไปไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะเพิ่มความเข้มงวดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผลการตรวจสอบพบว่าสินค้า ๓ รุ่น เป็นไปตามมาตรฐาน จะลดระดับเป็นการตรวจสอบแบบปกติ
๓. ระดับลดความเข้มงวด (Reduced inspection)
เป็นไปตามที่กำหนดใน item 2, Article 39 of Law on Food Safety และ Article 15 of the Decree No. 38/2012/ND-CP ขั้นตอนการตรวจสอบและความถี่การสุ่มตัวอย่างเป็นไปตามความตกลงทวิภาคีระหว่างเวียดนามและประเทศผู้ส่งออก
ทั้งนี้สินค้าที่ตรวจสอบและพบว่าไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดจะถูกส่งกลับ แต่หากพบว่าไม่สอดคล้องอย่างร้ายแรงและไม่สามารถส่งกลับได้ให้ทำลาย และให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วยเพื่อการเรียกคืนหรือการดำเนินการจัดการใดๆ ทั้งนี้หน่วยงานรับผิดชอบของประเทศผู้ส่งออกต้องทำการสืบสวนหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขและแจ้งกลับ

กฎระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
กฎระเบียบฉบับนี้จะแทนกฎระเบียบ No.13/2011/TT-BNNPTNT วันที่ 16 มีนาคม 2011 และ No. 05/2013/TT-BNNPTNT วันที่ 21 มกราคม 2013 ซึ่งกฎระเบียบ No.03/VBHN-BNNPTNT ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2013 เป็นแนวทางในการควบคุมความปลอดภัยของอาหารนำเข้าที่มาจากพืช
ผู้สนใจสามารถศึกษาเอกสารฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
รายการสินค้าตามภาคผนวก 2 ของ the Joint Circular No.13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT (ใช้บังคับเฉพาะรายการสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากพืช)

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗