กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ว่าสหภาพยุโรปได้ออกระเบียบอนุญาตการระงับสินค้าเกษตรที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรม โดยสมาชิกรัฐสภายุโรปและสภามนตรียุโรปมีมติร่วมกันที่จะให้สิทธิ์แก่ประเทศสมาชิกสามารถจำกัดหรือห้ามการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรม (Genetically Modified Crops: GM crops) ในบางกรณี แม้สินค้าดังกล่าวจะได้รับการอนุญาตจากองค์กรความปลอดภัยทางอาหารของสหภาพฯ (European Food Safety Authority: EFSA) การปรับเปลี่ยนกฎหมายนี้ได้ถูกเสนอโดยคณะกรรมาธิการยุโรปในปี ค.ศ.2010 หลังจากประเทศสมาชิกบางประเทศ รวมถึง ออสเตรีย ได้ประกาศห้ามปลูกพืช GM ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยตลาดร่วม (single market) ของ EU การปรับเปลี่ยนกฎหมายนี้มีความล่าช้า เนื่องจากการไม่ลงรอยกันของประเทศสมาชิก และไม่สามารถลงมติเสียงข้างมากในการสนับสนุนหรือห้ามพืช GM
ทั้งนี้คาดว่าระเบียบดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบและบังคับใช้ประมาณกลางปี 2558
ผู้สนใจสามารถอ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.europeanvoice.com/article/deal-reached-on-national-bans-of-gm-crops/

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘