ด้วยพบว่ามีการแจ้งเตือนพบสารเจือปนอาหารประเภทซัลไฟต์ในสินค้าส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย เช่น หน่อไม้ดอง กรมวิชาการเกษตรจึงขอแจ้งให้ผู้ส่งออกศึกษากฎระเบียบมาตรฐานสินค้าของประเทศออสเตรเลียเรื่องสารเจือปนอาหาร
โดยผู้ประกอบการสามารถติดตามกฎระเบียบออสเตรเลียได้จากเว็บไซด์ http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx
ในหัวข้อ General Food Standards PART 1.3 Substances Added to Food
ศึกษารายละเอียดใน Standard 1.3.1 Food Additives ดูข้อมูลปัจจุบันจากหัวข้อ Australia New Zealand Food Standards Code - Standard 1.3.1 - Food Additives Current
โดยรายละเอียดปริมาณสารเจือปนสูงสุด (Maximum limit) จะอยู่ใน Volume 2
ตัวอย่างการค้นหาปริมาณซัลไฟต์ที่อนุญาตในหน่อไม้ดอง ซึ่งอยู่ภายใต้ ข้อ 4.3.2 ผักและผลไม้ในน้ำส้มสายชู น้ำมัน น้ำเกลือ หรือแอลกอฮอล์ ระบุว่า ผักที่ผ่านการฟอกสีสามารถมีสารเจือปน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โซเดียมและโพแทสเซียมซัลไฟต์ E220 E221 E222 E223 E224 E225 E228 ได้ไม่เกิน 750 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ทั้งนี้ผู้ประกอบการผลิตและส่งออก ควรเพิ่มความระมัดระวังการใช้สารเจือปนอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้ากำหนด และตรวจสอบก่อนการส่งออก เพื่อป้องกันปัญหาการปฏิเสธสินค้าหรือการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทย

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘