หน่วยงาน Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA) สิงคโปร์ แจ้งเตือนการตรวจพบสารตกค้างในผักชีไทย พริก และถั่วฝักยาวส่งออกของไทย ซึ่งหน่วยงาน AVA ได้จัดทำโครงการยกระดับการตรวจสอบสินค้าจากไทย (Enhanced Enforcement Program) สำหรับสินค้านำเข้า โดยสินค้าไทยที่ถูกกำหนดภายใต้โครงการนี้ ได้แก่ ผักชีไทย และลำไย ซึ่งสินค้าจะถูกกักเพื่อตรวจสอบก่อนอนุญาตนำเข้า อย่างไรก็ตามสิงคโปร์ยังได้จัดทำโครงการเฝ้าระวัง ที่เรียกว่า Monitoring Surveillance Program (MSP) สำหรับสินค้าชนิดอื่นๆ
ผลการตรวจสอบสินค้านำเข้าจากไทยในเดือนธันวาคม 2557 พบสารตกค้างในผักชีไทย 3 ครั้ง พริก 2 ครั้ง และ ถั่วฝักยาว 1 ครั้ง ซึ่งเป็นผลจากการโครงการ EEP และ MSP โดยผัก-ผลไม้ที่มีการตรวจพบสารตกค้างเกินกว่าระดับที่อนุญาตจะถูกพิจารณาให้ส่งกลับประเทศผู้ส่งออกหรือถูกทำลายในทันที ผู้ส่งออกจะเสียค่าปรับ 250 $ หากมีการฝ่าฝืนอีก ผู้ส่งออกอาจถูกพิจารณาระงับการส่งออก ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ava.gov.sg/ และ http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/publication/annual-report/attach99
กรมวิชาการเกษตรจึงขอแจ้งเตือนผู้ส่งออกสินค้าไปยังสิงคโปร์เพิ่มความระมัดระวังในการคัดเลือกวัตถุดิบ โดยการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยสินค้าอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการปฏิเสธสินค้าหรือการห้ามนำเข้าสินค้าจากไทย

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘