สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป แจ้งว่าคณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดทำร่างบัญชีรายชื่อสารที่ใช้ในยาปราบศัตรูพืช (Candidates for Substitution : CfS) จำนวน ๗๗ รายการ โดยอาศัยข้อกำหนดภายใต้ Regulation (EC) No 1107/2009 มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณายกเลิกการใช้สารที่ปรากฏในบัญชีเมื่อพบว่ามีสารอื่นที่ปลอดภัยกว่าและสามารถใช้ทดแทนได้ แต่ยังไม่ใช่สารที่จะห้ามใช้ (banned substance) และยังคงอนุญาตให้วางจำหน่ายต่อไปในสหภาพยุโรปได้ โดยหากมีสารทดแทนทั้งที่เป็นสารเคมี หรือสารที่ไม่ใช่สารเคมี (non-chemical) หรืออาจเป็นวิธีการเพาะปลูกแบบใหม่ สหภาพยุโรปจะถอดถอนสารตัวเดิมในบัญชี CfS นั้นออกไป และจะเสนอให้ใช้สารตัวใหม่แทนในทันที โดยระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สารกลุ่มใหม่จะมีผล ๗ ปี สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/index_en.htm
ทั้งนี้รายชื่อสารในบัญชี CfS ที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเกษตรมีจำนวน ๓๐ รายการ ได้แก่ bifenthrin, carbendazim, copper compounds, cyproconazole, difenoconazole, dimethoate, epoxiconazole, esfenvalerate, etofenprox, fipronil, flumioxazine, fluopicolide, glufosinate, haloxyfop-P, lambda-cyhalothrin, lufenuron, metalaxyl, oxadiazon, oxamyl, oxyfluorfen, paclobutrazol, pendimethalin, prochloraz, profoxydim, propiconazole, quizalofop-P(variant quizalofop-P-tefuryl), tebuconazole, tebufenpyrad, thiacloprid และ ziram
กรมวิชาการเกษตรจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ เนื่องจากในอนาคตสหภาพยุโรปอาจยกเลิกสารทุกรายการในบัญชีนี้ไปจนหมด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการกำหนดค่า EU MRLs และการผลิตสินค้าผักผลไม้ส่งออกจากไทยไปสหภาพยุโรป

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘