เกาหลีใต้ได้ปรับปรุงแก้ไขค่า MRLs สำหรับมะม่วง โดยจะมีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้คงค่า MRLs สำหรับสาร 2 ชนิด ได้แก่ Saflufenacil 0.03 mg/kg และProcymidone 0.01 mg/kg ค่า MRLs สำหรับสารเคมีอื่นๆ ที่ไม่มีการกำหนดไว้จะใช้ค่า 0.01 mg/kg

เอกสารการแจ้งเวียนแก้ไขค่า MRLs พืชมะม่วง (แก้ไขใหม่ มีผลธันวาคม 2559)

ตารางค่า MRLs สารเคมี สำหรับพืชมะม่วง (ปัจจุบัน)

website ตรวจสอบค่า MRLs ของเกาหลีใต้