กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งข้อมูลจากฝ่ายการเกษตรต่างประเทศประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่องปัญหาการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวแช่เยือกแข็งจากไทยมายังสหรัฐอเมริกา โดยพบปัญหาว่ามีผู้ประกอบการที่ส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวแช่เยือกแข็งไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อไปผลิตเป็นสินค้าโดยใช้กระบวนการ HPP (High Pressure Processing) แต่ไม่สามารถนำเข้าได้เนื่องจากไม่ได้ทำการแจ้งล่วงหน้า (Prior Notice) ตามกฎระเบียบเนื่องจากไม่ได้ระบุเลขทะเบียน FCE 5 หลัก ซึ่งจะได้จากขั้นตอนการจดทะเบียนสถานประกอบการตาม FURLS (FDA’s Unified Registration Listing Systems) สำหรับ Acidified/Low Acid Canned Foods ใน FDA Industry Systems โดยบริษัทได้ส่งสินค้ากลับประเทศไทยในภายหลัง
ทั้งนี้ตามกฎระเบียบ USFDA กำหนดให้น้ำผลไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีการผลิตภายใต้การควบคุมจุดวิกฤตในกระบวนการผลิตหรือ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) และ USFDA ยังไม่รับรองวิธีการ HPP ในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และสปอร์ โดยวิธีการที่ USFDA รับรองได้แก่ การเพิ่มความเป็นกรด เติมไนเตรท เพิ่มความเค็ม หรือวิธีการอื่นใดที่ USFDA ยอมรับว่าสามารถควบคุมการเจริญของสปอร์ได้ ซึ่งพบว่าสินค้าของบริษัทส่งออกของไทยดังกล่าวไม่ผ่านการเติมกรดเพื่อลด pH ไม่มีการเติมสาร Preservatives และไม่ผ่านความร้อนเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ให้ลดลง 5 Log cycles ตามข้อกำหนดของ USFDA
กรมวิชาการเกษตรจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ส่งออกศึกษากฎระเบียบสหรัฐอเมริกาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ USFDA ในการการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวแช่เยือกแข็งไปยังสหรัฐอเมริกา รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้อื่นๆ โดยเฉพาะที่ผลิตด้วยกรรมวิธี HPP เนื่องจาก USFDA ยังไม่ได้มีการแก้ไขกฎระเบียบเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยอาหารในการรับรองกรรมวิธีดังกล่าว