กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง เรื่อง สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) แจ้งเตือนการตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยสดจากไทยเกินมาตรฐานที่กำหนด 50mg/kgซึ่งในปี 2557 มีผู้ส่งออก/โรงรมถูก AQSIQ ระงับการส่งออก รวม 14 บริษัท และปี 2558 เดือนมกราคม-มีนาคม มีการแจ้งเตือนการตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยสดส่งออกจากไทย 6 บริษัท
ทั้งนี้ตามพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยข้อกำหนดด้านการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับสินค้าผลไม้เมืองร้อนที่ส่งออกจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนลำไยที่จะส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องมาจากแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP และโรงคัดบรรจุ/โรงรม ต้องได้รับการรับรอง GMP/GFP ต้องมีปริมาณSO2ตกค้างในเนื้อลำไยไม่เกิน 50 mg/kg และโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต้องมีการจัดทำเอกสาร Standard Operating Procedure (SOP) สำหรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน มกษ 1002-2557
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 AQSIQได้แจ้งยกเลิกการระงับผู้ส่งออก/โรงรม 1 บริษัท เนื่องจากทางบริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ตามข้อแนะนำของAQSIQ
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกลำไยสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีนทราบและเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกลำไยสดจากไทยไปจีน