กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เรื่อง สหภาพยุโรปอนุญาตการนำเข้าพืช GM 19 รายการ โดยเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศเห็นชอบอนุญาตให้มีการนำเข้าพืชที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ชนิดใหม่เพิ่มอีก 10 รายการ คือ MON 87460 maize, MON 87705 soybean, MON 87708 soybean, MON 87769 soybean, 305423 soybean, BPS-CV127-9 soybean, MON 88302 oilseed rape, T304-40 cotton, MON 88913 cotton, LLcotton25xGHB614 cotton รวมถึงอนุญาตต่ออายุนำเข้าพืช GM ชนิดเดิม 7 รายการ คือ T25 maize, NK603 maize, GT73 oilseed rape, MON 531 x MON 1445 cotton, MON 15985 cotton, MON 531 cotton and MON 1445 cotton และอนุญาตนำเข้าไม้ตัดดอก GM 2 รายการ คือ carnation line IFD-25958-3 และ carnation line IFD-26407-2 โดยการอนุญาตให้นำเข้านี้มีผลเป็นระยะเวลา 10 ปี

กฎระเบียบการอนุญาตพืช GM ในสหภาพยุโรป
http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/new/authorisation/index_en.htm