ตามที่มีข่าวเชิงลบเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการผลิตทุเรียนส่งออกจากไทยไปจีนผ่านทางโซเชียลมีเดีย และกรมวิชาการเกษตรได้ออกเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเป็นภาษาไทยและภาษาจีนเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณะแล้วนั้น
เนื่องจากพบว่าในการผลิตทุเรียนส่งออก ผู้ประกอบการมีการใช้ขมิ้นเพื่อช่วยให้ทุเรียนมีสีสวยสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามกฎระเบียบของจีนและฮ่องกง เกี่ยวกับมาตรฐานการใช้สารเจือปนอาหารไม่อนุญาตให้มีการใช้สีผสมอาหารในสินค้าผักผลไม้สด ซึ่งหากผู้ผลิตไทยมีการใช้สีผสมอาหารดังกล่าวอาจมีผลให้เกิดการแจ้งเตือนจากจีนและฮ่องกงได้
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยงดใช้สีผสมอาหารกับสินค้าผักผลไม้สด รวมถึงการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันการปฏิเสธสินค้าและการแจ้งเตือน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าทุเรียนของไทย

ผู้สนใจสามารถศึกษาเอกสารกฎระเบียบมาตรฐานสารเจือปนอาหารของจีนได้
GB 2760-2011 (Chinese)
GB 2760-2011 (English)
เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษาไทย, เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษาจีน

เอกสารกฎระเบียบมาตรฐานสารเจือปนอาหารของฮ่องกง