กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เรื่อง สหภาพยุโรปกำหนดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Levels) ของสารหนูอนินทรีย์ (inorganic arsenic) ในข้าว โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2015/1006 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of inorganic arsenic in foodstuffs ซึ่งเป็นการปรับระดับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสารหนูอนินทรีย์ ดังนี้ ข้าวขัดสีหรือข้าวขาว ที่ระดับ 0.20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักเปียก (wet weight) ข้าวสารนึ่งและข้าวกล้อง ที่ระดับ 0.25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักเปียก (wet weight) ขนมวาฟเฟิ้ล ขนมเวเฟอร์ และขนมเค้กที่ทำจากข้าว ที่ระดับ 0.30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักเปียก (wet weight) และข้าวสำหรับใช้ผลิตอาหารสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก ที่ระดับ 0.10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักเปียก (wet weight) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
กรมวิชาการเกษตรจึงขอแจ้งให้ผู้ส่งออกทราบ และให้ความสำคัญในการสุ่มตรวจสารดังกล่าวในสินค้าที่ส่งออกไปจำหน่ายยัง EU ให้เป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดของกฎระเบียบเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_161_R_0006&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_161_R_0006&from=EN