ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร(Center for Food Safety) ภายใต้หน่วยงานFood and Environmental Hygiene Department (FEHD)เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งเตือนการตรวจพบปริมาณสารวัตถุกันเสียในสินค้าผักกาดดอง (Pickled mustard) ส่งออกจากไทยเกินค่ามาตรฐานของฮ่องกงโดยผลการวิเคราะห์พบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulphur dioxide) เกินค่ามาตรฐานไปจากกฎหมาย Preservativesin Food Regulation (Cap.132BD) ของฮ่องกง ที่กำหนดไว้100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในสินค้าอาหารประเภทผักหรือสาหร่ายที่ดองในน้ำส้มสายชู, น้ำมัน, น้ำเกลือ หรือ ซีอิ๊ว (Vegetables and Seaweeds Pickled in Vinegar, Oil, Brine or Soy Sauce)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์(Sulphur dioxide) เป็นวัตถุกันเสียที่นิยมใช้ในอาหารหลากหลายชนิด รวมทั้งในผักอบแห้ง, ผลไม้อบแห้ง, ผักดองและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ จัดเป็นวัตถุกันเสียที่มีความเป็นพิษต่ำ และเป็นสารที่ละลายได้ในน้ำส่วนใหญ่จะถูกกำจัดออกไปจากอาหารผ่านกระบวนการล้างวัตถุดิบและในขั้นตอน
การปรุงอาหาร อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ที่แพ้วัตถุกันเสียชนิดนี้อาจมีอาการหอบ ปวดหัวและคลื่นไส้ได้

กรมวิชาการเกษตรจึงขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการและผู้ส่งออก ให้ทราบถึงมาตรฐานวัตถุกันเสียของฮ่องกง และควบคุมสินค้าประเภทผักดองส่งออกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางการฮ่องกงกำหนดเพื่อป้องกันการปฏิเสธสินค้าการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าและการห้ามนำเข้าสินค้าจากไทยในอนาคต

สำหรับรายละเอียดมาตรฐานวัตถุกันเสียของฮ่องกงสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
http://www.legislation.gov.hk/blis_pdf.nsf/CurEngSub/CFD359E6591EE25A482575EE004117EF/$FILE/CAP_132BD_e_b5.pdfE004117EF/$FILE/CAP_132BD_e_b5.pdf

----------------------------------------------------------------------

ที่มา : http://www.cfs.gov.hk/english/press/20150820_0336.html


กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช
วันที่ 28สิงหาคม2558