กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดทำ National Platform on Private Sustainability Standards ของ United Nations Forum on Sustainability Standards (UNFSS) ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการหารือ ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และส่งเสริมพัฒนา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถปรับตัวและเกิดประโยชน์ต่อการค้าและการพัฒนาทั้งด้านสังคม แรงงาน นวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นความร่วมมือของ ๕ องค์กรภายใต้ UN (FAO, ITC, UNCTAD, UNEP และ UNIDO) ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “มาตรฐานความสมัครใจด้านการผลิตและการประกอบธุรกิจที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Voluntary/Private Sustainability Standards – VSS/PSS)” ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ระบุความต้องการของผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ค้าปลีก หรือผู้ให้บริการ โดยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์กับชุมชน การวางแผนการใช้ที่ดิน และอื่นๆ จัดทำโดยภาครัฐ/เอกชน ในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งมีจำนวนมากกว่า ๑๗๐ มาตรฐาน และกำลังมีอิทธิพลต่อการทำธุรกิจ การค้า และการเข้าสู่ตลาด ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๓ UNFSS ได้มีการจัดเวทีหารือเบื้องต้น (UNFSS Briefing) เกี่ยวกับเรื่อง VSS ในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยด้วย
คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา แจ้งว่า UNCTAD อยู่ระหว่างผลักดันให้เกิด national platform on VSS/PSS อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศกำลังพัฒนาต่างๆรวมถึงประเทศไทย ดังนั้น ภาคเอกชนที่มีบทบาทหลักโดยเฉพาะสภาหอการค้าฯ และหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาหาแนวทางในการเตรียมการแก่ผู้ประกอบการไทยและอาจพิจารณาสนับสนุนโครงการ national platform on VSS ของ UNFSS เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs สามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จาก VSS ทั้งของไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยต่อไป