อินโดนีเซียได้ออกประกาศกฎกระทรวงเกษตร อินโดนีเซีย ที่ 1179/Ktps/KR.130/L/09/2015 ลงวันที่ 16 กันยายน 2558 ยอมรับเขตพื้นที่ปลอดศัตรูพืชสำหรับหอมแดงที่ผลิตในประเทศไทย (Pest Free Area; PFA) โดยประกาศให้หอมแดงจาก จ.ศรีสะเกษ เป็นแหล่งปลอดศัตรูพืชกักกันของอินโดนีเซีย 2 ชนิด ได้แก่ ไส้เดือนฝอย Ditylenchus destructor และเชื้อรา Urocystis cepulae
จากการประกาศพื้นที่ปลอดศัตรูพืชดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ส่งออกหอมแดงที่ผลิตจาก จ.ศรีสะเกษ สามารถส่งออกสินค้าได้ตามเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยสามารถนำเข้าได้ทุกจุดนำเข้า จากเดิมที่กำหนดให้สามารถนำเข้าได้เพียง 4 ด่าน ได้แก่
1. ท่าเทียบเรือ Soekarno-Hatta เมือง Makassar
2. ท่าเทียบเรือ Tanjung Perak เมือง Surabaya
3. ท่าเทียบเรือ Belawan เมือง Medan
4. ท่าอากาศยาน Soekarno-Hatta กรุงจาการ์ตา
โดยกฎกระทรวงดังกล่าว ทำให้ผู้ส่งออกสามารถนำสินค้าเข้าท่าเทียบเรือ Tanjung Priok เมือง Jakarta ซึ่งเป็นท่าเรือที่สำคัญได้เพิ่มขึ้น


เอกสารประกาศกฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช
วันที่ 1 ตุลาคม 2558