ด้วยประเทศมาเลเซียได้แจ้งเวียน WTO เรื่องกฎระเบียบการนำเข้ามังคุด (G/SPS/N/MYS/37) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เรื่อง Import Permit (IP) และ Phytosanitary Certificate(PC) โดยจะมีผลต่อการส่งออกมังคุดจากไทยไปมาเลเซีย ตามเงื่อนไขการนำเข้าใหม่ ดังนี้

1. ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศมาเลเซีย
2. สำเนาของในอนุญาตนำเข้านี้จะต้องถูกส่งไปยังผู้ส่งสินค้า
3. การนำเข้าสินค้าจะต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
1) ใบอนุญาตนำเข้าสินค้า
2) ใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ระบุหมายเลขใบอนุญาตนำเข้าของประเทศมาเลเซีย และ/หรือ หมายเลขใบรับรองการจัดการศัตรูพืช (the quarantine treatment certificate) (ถ้ามี) โดยพิมพ์ลงในช่องข้อความรับรองพิเศษ
3) ใบรับรองการจัดการศัตรูพืช (ถ้ามี)
4. สินค้าจะต้องถูกตรวจสอบและทดสอบตามขั้นตอนโดยหน่วยงานอารักขาพืชแห่งชาติ (NPPO) ของประเทศผู้ส่งออก ซึ่งต้องระบุข้อความรับรองพิเศษ คือ “The issuance of this PC is based on the Malaysia IP reference number : JPK ตามด้วยเลขที่ใบอนุญาตนำเข้าของประเทศมาเลเซีย” ลงในใบรับรองสุขอนามัยพืช
5. สินค้าจะถูกตรวจสอบด้วยสายตา ทดสอบ หรือวิเคราะห์ก่อนปล่อยผ่านโดยเจ้าหน้าที่ MAQIS เมื่อมาถึง ณ ด่านนำเข้าของประเทศมาเลเซีย

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการปฏิเสธสินค้าหรือการห้ามนำเข้าสินค้าจากไทย ทั้งนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช
วันที่ 15 ตุลาคม 2558