กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เรื่อง การตรวจสอบสินค้ามะพร้าวของออสเตรเลีย สืบเนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2558 ได้มีการตรวจพบสินค้าเครื่องดื่มน้ำกะทิ (Coconut Milk Drinks) และผลิตภัณฑ์ชนิดผงจากมะพร้าว (Coconut Powders) ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายยังออสเตรเลียมีการแสดงฉลากที่
ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด ทั้งการไม่ระบุสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ประเภทนมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมลงบนฉลาก การระบุว่าไม่มีนมเป็นส่วนประกอบ (Milk Free) ทั้งที่มีการใช้นม หรือผลิตภัณฑ์จากนม อาทิ โซเดียมเคซีเนต (Sodium Caseinate) ซึ่งสกัดจากโปรตีนนม เป็นวัตถุเจือปนอาหารเพื่อใช้เป็นสารเพิ่มความขาว (Whitening Agents) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ในกระบวนการผลิต สารเหล่านี้จัดเป็นสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ที่สามารถเป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่มีอาการภูมิแพ้
ด้วยเหตุข้างต้น กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำ (Department of Agriculture and Water Resources) ของออสเตรเลีย จึงออกประกาศเลขที่ IFN 20-15 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 เรื่อง ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการไม่ระบุสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ชนิดผงจากมะพร้าว (Action on Undeclared Allergen in Coconut Drinks and Powders) กำหนดให้ผู้นำเข้าดำเนินการระบุว่ามีส่วนประกอบของนมลงบนฉลากสินค้า สำหรับกรณีที่สินค้านั้นมีส่วนผสมของนมหรือผลิตภัณฑ์จากนม และให้เจ้าหน้าที่ด่านเกษตรและอาหารตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนสินค้าที่พบปัญหา
ในการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียจะตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้า
ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาหาร (Food Standards Code) ที่ 1.2.3 อย่างเคร่งครัด หากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกรณีที่ตรวจพบสารต้องห้าม ผู้นำเข้าต้องดำเนินการติดฉลากใหม่ รวมทั้งจะต้องเรียกคืนสินค้าในประเภทเดียวกันที่มีการนำเข้ามาก่อนหน้านั้นกลับคืนมาด้วย ซึ่งตามกฎหมายของออสเตรเลียมีการกำหนดโทษของการไม่ระบุสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้บนฉลาก ผู้นำเข้าถือว่ามีความผิดตามมาตรา 8 ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการนำเข้าสินค้าอาหาร (Imported Food Control Act) ปี ค.ศ. 1992 ต้องระวางโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี เนื่องจากจำหน่ายสินค้าทั้งที่รู้ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
สาหรับรายละเอียดของประกาศ IFN 20-15 ดังกล่าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้และข้อกำหนดในการแสดงฉลากสินค้าอาหารของออสเตรเลีย ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่มีความสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้
- IFN 20-15, Action on Undeclared Allergen in Coconut Drinks and Powders
http://www.agriculture.gov.au/import/food/notices/ifn-20-15
- Food Standards Code - Standard 1.2.3 : Mandatory Warning and Advisory Statements and Declarations
https://www.comlaw.gov.au/Details/F2011C00610
- Food Industry Guide to Allergen Management and Labelling
http://www.afgc.org.au/our-expertise/health-nutrition-and-scientific-affairs/labelling/

- Food Allergen Portal
http://www.foodstandards.gov.au/consumer/foodallergies/food%20allergen%20portal/
Pages/default.aspx
- New South Wales (NSW) Food Authority - Declaring Allergens
http://www.foodauthority.nsw.gov.au/industry/labelling/declaring-allergens
- Victoria Department of Health and Human Services - Allergen Awareness and Food Businesses
http://www.health.vic.gov.au/foodsafety/bus/allergen.htm
- Western Australia Department of Health - Food Allergen Declarations
http://ww2.health.wa.gov.au/Corporate/Articles/F_I/Food-allergen-declarations

--------------------------------------------------------------------

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558