ตามที่กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียได้ออกกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 04/2015 ว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัยอาหารสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากพืช โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. สินค้าที่ถูกกำหนดภายใต้กฎกระทรวงฯ ครอบคลุมสินค้ารวม 103 ชนิด และขอบข่ายอันตรายที่ต้องวิเคราะห์ ได้แก่ สารตกค้าง โลหะหนัก สารพิษจากเชื้อรา และจุลินทรีย์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรายการที่กำหนดกับสินค้าแต่ละชนิด
2. กำหนดให้ประเทศที่ประสงค์จะส่งออกสินค้าจากพืชที่ถูกกำหนดภายใต้กฎกระทรวงฯ ต้องจัดทำ Mutual Recognition Arrangement (MRA) กับอินโดนีเซีย* หรือต้องขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางด้านอาหารกับอินโดนีเซีย
3. กฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยผู้ส่งออกต้องจัดทำและแนบเอกสารแจ้งล่วงหน้า (Prior notice) ทางระบบ online ต่อหน่วยงานอินโดนีเซีย (Format-2) พร้อมกับเอกสาร Certificate of Analysis (CoA) ซึ่งออกโดยห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับอินโดนีเซีย (Format-4) ทุกครั้งที่ส่งออก
4. อินโดนีเซียได้ประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางด้านอาหารกับอินโดนีเซียแล้ว จำนวน 9 ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
สำหรับการส่งออกพืชผักผลไม้ไปอินโดนีเซีย ผู้ส่งออกยังคงต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยเรื่อง การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ตามปกติ

ทั้งนี้อินโดนีเซียได้พิจารณารายการสินค้าที่มีการนำเข้าจากไทยในปริมาณมากและต่อเนื่อง และได้แจ้งการกำหนดรายการที่ต้องตรวจสอบ ตามเอกสารนี้ (กำหนดสำหรับประเทศไทย) แต่หากมีการส่งออกสินค้านอกเหนือจากเอกสารข้างต้น ต้องตรวจสอบตามรายการที่ปรากฏในกฎกระทรวงเกษตร ฉบับที่ 04/2015

เอกสารสรุป

กฎกระทรวงเกษตร อินโดนีเซีย ฉบับที่ 04/2015
ประกาศการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการของไทย

รายการสินค้าและขอบข่ายที่ต้องวิเคราะห์ (as of April 2016)


หมายเหตุ * สำหรับการจัดทำ MRA นั้น กรมวิชาการเกษตรได้ยื่นเอกสารต่ออินโดนีเซียแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของอินโดนีเซีย