กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ว่าเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) No 2016/54 of 19 January 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards inclusion of gamma-glutamyl-valyl-glycine in the Union list of flavouring substances ใน EU Official Journal L 13/40 และประกาศ Commission Regulation (EU) No 2016/55 of 19 January 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances ใน EU Official Journal L 13/43

กฎระเบียบใหม่ข้างต้นนี้เป็นการแก้ไขบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives) ที่สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้ในอาหาร ตามที่ได้มีการระบุเอาไว้ใน Annex I (Part A) ใน Regulation (EC) No 1334/2008 เนื่องด้วยหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority, EFSA) ได้ประเมินความปลอดภัยของการใช้วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส จำนวน 6 รายการ ในอาหาร และพบว่าไม่มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคหากใช้ในปริมาณที่กำหนด ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงเห็นควรอนุญาตให้ใช้วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสทั้ง
6 รายการ ได้แก่
(1) สาร Beta-Isomethylionone (FL-no: 07.041 )
(2) สาร 6-Methylhepta-3,5-dien-2-one (FL-no: 07.099)
(3) สาร 4-Methylpent-3-en-2-one (FL-no: 07.101)
(4) สาร Trans-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cy-clohexen-1-yl)but-2-en-1-one (FL-no: 07.224)
(5) สาร 3-[(4-amino-2,2-dioxido-1H-2,1,3-benzothiadiazin-5-yl)oxy]-2,2-dimethyl-N-propyl-propanamide (FL-no: 16.126)
(6) สาร gamma-glutamyl-valyl-glycine (FL-no: 17.038)
ทั้งนี้สำหรับวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสในรายการที่ (1), (2), (3) และ (4) อนุญาตให้ใช้ในอาหารได้ในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice, GMP) ส่วนวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสในรายการที่ (5) และ (6) อนุญาตให้ใช้โดยมีเงื่อนไขของปริมาณการใช้ตามแต่ประเภทของสินค้าอาหารดังที่ระบุในภาคผนวก
กฎระเบียบข้างต้นจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตามกฎหมาย คือ ภายหลัง 20 วัน จากที่ประกาศลงใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2559) สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0054&from=EN และ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0055&from=EN
----------------------------------------------------------------------
ที่มา : (1) หนังสือสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ที่ ๐๕๐๐๘/๙๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้ gamma-glutamyl-valyl-glycine เป็นสารแต่งกลิ่นรส (Flavouring Substances) ในอาหาร
(2) หนังสือสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ที่ ๐๕๐๐๘/๙๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้สารแต่งกลิ่นรส (Flavouring Substances) เพิ่ม ๕ รายการในอาหาร

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช
วันที่ 21 มีนาคม 2559