เตือนผู้ประกอบการส่งออกข้าวไทยไปจีนให้ปฏิบัติตาม “พิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน” ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 อย่างเคร่งครัด
พิธีสารฯ ส่งออกข้าวจากไทยไปจีน ซึ่งลงนามระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย และกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคของจีน (AQSIQ) ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2558 กำหนดให้ข้าวไทยที่ส่งออกไปจีนต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ทั้งด้านความปลอดภัยอาหาร ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการกักกันพืชและศัตรูพืช การติดตามตรวจสอบและควบคุมศัตรูพืช และอื่นๆ โดยเฉพาะข้อกำหนดการ
ตรวจสอบคุณภาพ ใบรับรองสุขอนามัยพืช และการระบุข้อความบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งต้องระบุชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งออกเป็นภาษาอังกฤษ และข้อความภาษาจีน “本产品输往中华人民共和国” ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อมูลเพิ่มเติม: พิธีสารฉบับภาษาไทย / พิธีสารฉบับภาษาอังกฤษ (ไฟล์ PDF)
ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร (กบส.) สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) โทร 029406466-67 หรือ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ที่มา Early-Warning สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ