กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นพิจารณาปรับปรุง แก้ไขมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตร

     กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น พิจารณาปรับปรุง แก้ไขมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างและสารปรุงแต่งตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๙๓ (The 193rd Conference for Promotion of Food Import Facilitation) ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ สรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงแก้ไขตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ โดยที่ร่างมาตรฐานใหม่ของสารเคมีทางการเกษตรส่วนหนึ่งที่ทำการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้ จะเพิ่มความเข้มงวดต่อผลผลิตทางการเกษตรส่งออกสำคัญของไทยหลายรายการ สำนักงานที่ปรึกษาฯ เห็นควรเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูป เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่มาตรฐานใหม่จะเริ่มมีผลบังคับ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถส่งข้อคิดเห็นต่อร่างการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานที่กำหนดใหม่ รวมถึงการรวบรวมและนำส่งข้อมูลทางวิชาการที่จะสนับสนุนการคงไว้ซึ่งมาตรฐานเดิม ถึงกระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นโดยตรง จนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หากพ้นกำหนดดังกล่าว สามารถส่งข้อคิดเห็นได้ตามข้อตกลง WTO/SPS (enquiry point in accordance with the WTO/SPS Agreement) ต่อไป

 

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

The 193rd Conference for Promotion of Food Import Facilitation