ตามที่สหรัฐประกาศใช้กฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 โดยมีการกำหนดให้สถานประกอบการผลิตอาหารในสหรัฐและสถานประกอบการต่างประเทศที่ผลิตเพื่อส่งไปจำหน่ายในสหรัฐต้องขึ้นทะเบียน/ต่ออายุกับ USFDA หรือที่เรียกว่า Food facility registration ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกๆ ปี ค.ศ. เลขคู่ USFDA ได้ประกาศแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าวมีผลให้สถานประกอบการต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น สถานประกอบการต้องให้คำยืนยันรับประกันว่า USFDA จะสามารถเข้าตรวจสอบสถานประกอบการได้ตามเวลาและลักษณะที่ พรบ.อาหาร ยาและเครื่องสำอางค์ (FD&C Act) กำหนดไว้ สถานประกอบการต้องลงทะเบียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ข้อกำหนดใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป และเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.2020 ในการขึ้นทะเบียน/ต่ออายุกำหนดให้สถานประกอบการจะต้องแจ้งเลข Unique Facility Identifier (UFI) ซึ่งอาจจะเป็นเลข D-U-N-S (The Data Universal Numbering System)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm440988.htm

ในปี 2016 จะครบกำหนดที่สถานประกอบการจะต้องต่ออายุการขึ้นทะเบียนกับ USFDA อีกครั้ง ดังนั้นจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าส่งไปยังสหรัฐให้ต่ออายุ/ขึ้นทะเบียนใหม่กับ USFDA ภายในระยะเวลาที่กำหนด

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559