ด้วย AQSIQ ได้ออกทบทวนประกาศรายชื่อประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมไวรัสซิก้า โดยอ้างอิงข้อมูล WHO ส่งผลให้สินค้าที่ส่งออกจากไทยไปจีนต้องมีการรมยาก่อนการนำเข้า ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามผลการหารือวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ กรมวิชาการเกษตร (เอกสารสรุปผลการประชุมหารือ)
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
สินค้าที่ส่งออกไปจีน แยกได้เป็น 2 กรณี คือ
1. สินค้าที่สามารถรมยาได้ กับ 2.สินค้าที่ไม่สามารถรมยาได้
1. สินค้าที่ไม่สามารถรมยาได้ ให้ใช้วิธีการฉีดพ่นกำจัดยุง โดยใช้สารกลุ่ม ไพรีทอยด์ ตามตารางที่กำหนด และให้ภาคเอกชนเป็นผู้ออกใบรับรองการกำจัดยุง
2. สินค้าที่สามารถรมยาได้
2.1 ข้าวไปจีน - ก่อนการส่งออก ผู้ประกอบการได้ว่าจ้างบริษัท C.C.I.C. ทำการรมสารฟอสฟีนตามข้อกำหนดเพื่อกำจัดศัตรูพืช และบริษัท C.C.I.C. ได้ออกใบรับรองการรมยา (Fumigation Certificate) ที่ระบุข้อความรับรองการกำจัดยุงเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเมื่อสินค้าไปถึงประเทศจีน ด่าน CIQ ไม่ได้ตรวจสอบใบรับรองการกำจัดยุงแต่อย่างใด เนื่องจากเห็นว่าข้าวเป็นสินค้าประเภทอาหารไม่ต้องทำการกำจัดยุง
2.2 ยางพารา - สำหรับกรณีไวรัสซิก้าจะมีการอนุโลมให้มีการระบุข้อมูลการรมยา ในข้อ 10 - 14 ของใบ PC รวมถึงหมายเลขตู้สินค้า (เลขตู้เฉพาะกรณีที่ผปก.ร้องขอ) เป็นการชั่วคราวจนกว่าเรื่องซิก้าจะยกเลิกโดยกรมวิชาการเกษตรจะลงข้อความการรมยา ในข้อ 10 - 14 ก็ต่อเมื่อบริษัทได้แจ้งงานและ จนท.ได้ไปควบคุมการรมยาแล้ว เท่านั้น แต่จะไม่ระบุข้อความรับรองการกำจัดยุงในช่อง Additional Declaration
ให้บริษัทที่ทำการรมยาพิมพ์ข้อความรับรองการกำจัดยุงเพิ่มในใบ Fumigation Certificate
สินค้าผลไม้ไปจีน - ด่าน CIQ ของจีนไม่ได้ตรวจสอบใบรับรองการกำจัดยุงแต่อย่างใด เนื่องจากเห็นว่า ผลไม้เป็นสินค้าอาหารไม่ต้องทำการกำจัดยุง

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช
วันที่ 14 สิงหาคม 2559