กระทรวงเกษตร ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในตัวอย่างพริกนำเข้าจากไทย โดยตรวจพบสาร Profenofos และ Carbofuran เกินมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้กระทรวงเกษตร ซาอุดิอาระเบียจะบังคับใช้กฎระเบียบและมาตรการที่เข้มงวดกับการนำเข้าพริกจากประเทศไทย หากพบว่าปัญหาสารตกค้างเกินค่า Codex MRL หรือ EU MRL หรือค่าที่กำหนดโดยองค์กรด้านมาตรฐาน มาตรวิทยา และคุณภาพของซาอุดิอาระเบีย (The Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization: SASO) ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียได้เคยมีการแจ้งเตือนพบปัญหาสารตกค้างในพริกนำเข้าจากไทยระหว่างปี 2556-2557


กรมวิชาการเกษตรจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังซาอุดิอาระเบียและประเทศอื่นๆ ทราบ เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกให้ได้ตามมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้ากำหนด


กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙