ขอแจ้งเรื่อง ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัส MERS แพร่เข้าสู่ประเทศจีน

     เนื่องด้วย องค์กรสาธารณสุขโลก (WHO) ได้ประกาศให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัส MERS ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน ได้แก่ กระทรวงควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) คณะกรรมการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CNTA) จึงได้มีประกาศ ปี 2559 เลขที่ 64 ว่าด้วยเรื่อง เกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัส MERS แพร่เข้าสู่ประเทศจีน ซึ่งมีใจความสำคัญที่เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าเกษตร คือ ผู้รับผิดชอบยานพาหนะ เจ้าของหรือผู้แทนของตู้คอนเทนเนอร์ สินค้า กระเป๋าเดินทาง และผู้ขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ที่มาจากประเทศหรือภูมิภาคที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส MERS จะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกักกันด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานตรวจสอบและกักกัน ดำเนินการจัดการด้านสาธารณสุขที่จำเป็นต่อยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้า กระเป๋าเดินทาง และไปรษณีย์ภัณฑ์ที่อาจจะติดเชื้อโรคไวรัส MERS ตามมาตรการข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ) โดยทาง AQSIQ กล่าวว่า การให้ความร่วมมือในการจัดการตรวจสอบ และกักกันสินค้าที่มาจากประเทศหรือภูมิภาคที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส MERS นั้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการจัดการตรวจสอบ และกักกันของแต่ละด่านนำเข้าตามท้องถิ่น

     สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ได้แจ้งให้กรมวิชาการเกษตร แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงมาตรการดังกล่าวของจีน เพื่อให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกักกัน ณ ด่านนำเข้าของจีน

รายละเอียดเนื้อหาประกาศเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัส MERS แพร่เข้าสู่ประเทศจีน