ตามที่ได้มีการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอาหารและการส่งกลับสินค้าอาหารจากกระทรวงสาธารณสุขให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เนื่องจากปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้นำระบบ National Single Window มาใช้ในการกำกับดูแลการตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรทุกรายการ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวก กรมวิชาการเกษตรได้สรุปขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติของผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า ดังนี้

ขั้นตอนการตรวจสินค้าเกษตรนำเข้า

ขั้นตอนการตรวจสินค้าส่งกลับ

คู่มือการเข้าใช้งานเพื่อแจ้งนำเข้าพืช ผลิตภัณฑ์พืช และเมล็ดพันธุ์ ตามระบบ National Single Window

Check lists เอกสารการอายัดสินค้าส่งกลับ

บันทึกการอายัดผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ถอ.1)

บันทึกการถอนอายัดผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ถอ.2)

บันทึกการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ถอ.3)

หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 025798576