กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยรับรองมาตรฐาน GAP โดยปัจจุบันตรวจรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) 9001-2556 การขอรับรองมาตรฐาน GAP เป็นไปตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช พ.ศ. 2555

เนื่องจากมีเกษตรกรผู้ยื่นขอรับรองมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ที่สามารถยื่นคำขอรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช จึงได้รวบรวมมาตรฐาน ระเบียบ และคำอธิบายที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

1. มาตรฐานสินค้าเกษตร 9001-2556

2. ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช พ.ศ. 2555

3. คำอธิบายคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอรับรอง GAP

4. ประเภทเอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดิน (9 กลุ่ม 22 แบบ)

5. ประเภทที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ (11 กลุ่ม 22 แบบ)

6. ประเภทที่ดินที่มีหนังสือรับรองผู้ทำประโยชน์ในเขตที่ดินของรัฐ (3 กลุ่ม 3 แบบ)

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช โทร 02579-2556

 

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช

วันที่ 20 กันยายน 2559