สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าแจ้งเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

   ด้วยหน่วยงาน Plant Protection Division ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า แจ้งเงื่อนไขการนำเข้าโดยสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชทุกชนิดทั้งที่ใช้เพื่อการบริโภคและพืชสำหรับปลูก จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หากยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ประเทศที่ประสงค์จะส่งพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าจะต้องแจ้งข้อมูลให้องค์กรอารักขาพืชแห่งชาติของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ตามเอกสารข้างล่าง 

Data information required for Pest Risk Analysis