รายชื่อหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร

     1. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลับแม่โจ้ ทะเบียนเลขที่ PSCO_CB_01

     2. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนเลขที่ PSCO_CB_02

     3. บริษัท เอ-วัน ฟิวเจอร์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ PSCD_CB_03