ที่อยู่:

ติดต่อได้ที่

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร 

อาคารศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel.  02-5792665, 02-9406362-3 ต่อ 1121, 1123

Fax.  02-5792531

E-Mail.  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Website http://www.doa.go.th/psco

หน่วยงานของ กมพ.

  ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.)

  กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

  กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า (กตม.)

  กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต (กรม.)

  กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า (กคส.)

  กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช (กปพ.)