สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประกาสคำสั่ง เรื่องการแก้ไขกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้า (Import Policy Order)

   ประกาศคำสั่งลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 และมีผลบังคับใช้ทันทีกับทุกประเทศ โดยกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าอาหาร ดังนี้

   1. สินค้าต้องมีอายุการเก็บรักษา (Shelf Life) อย่างน้อยร้อยละ 66 หรือ 2 ใน 3 ของอายุการเก็บรักษานับตั้งแต่วันที่ผลิตสินค้า

   2. สินค้าต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์ทั้งภาษาอูรดูและภาษาอังกฤษ เช่น คุณค่าทางโภชนาการ วิธีการผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

   3. บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงเครื่องหมายรับรองฮาลาล (Halal Logo)

   4. การปิดฉลากต้องไม่ใช้แผ่นลอกและปิด (Sticker) การพิมพ์ทับฉลากเดิม (Overprinting) การใช้ตราประทับ (Stamp) หรือฉลากแบบลอกออกได้ (Scratch Labeling)

   5. สินค้าต้องแนบใบรับรองฮาลาล (Halal Certificate) ซึ่งออกโดยหน่วยงานรับรองฮาลาล (Certification Body) ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation Body) ที่เป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานฮาลาล (International Halal Accreditation Forum Body - IHAF) หรือสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศอิสลาม (Standard Metrology Institute for Islamic Countries - SMIIC)