ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (SGS)       

   เพิ่มเติมครั้งที่ 1

บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ALS)

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (CLT กทม.)

บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (OMIC)

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ (CLT เชียงใหม่)

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา (CLT ฉะเชิงเทรา)

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา (CLT สงขลา)

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น (CLT ขอนแก่น)

   เพิ่มเติมครั้งที่ 1

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร (CLT สมุทรสาคร)

10 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (AMARC)

11 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร (NFI)

12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง

13 บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด

14 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย์ จำกัด 

15 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

16 บริษัท ปริ๊นเซสฟูดส์ จำกัด

17 บริษัท โคเทคนา อินสเปกชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

18บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ็นฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด