การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง ตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่นครั้งที่ ๒๒๓

The 223rd Conference for Promotion of Food Import Facilitation

     กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่องกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒๒๓ (The 223rd Conference for Promotion of Food Import Facilitation) ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยที่ร่างมาตรฐานใหม่ดังกล่าว อาจได้รับการปรับปรุงแก้ไขอีกก่อนรายงานไปยัง WTO/SPS หรือ ก่อนออกประกาศเพื่อบังคับใช้ตามกฎหมายภายในประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานรับผิดชอบในประเทศไทยจึงควรตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแทนการอ้างอิงมาตรฐานในเอกสารแนบ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยสามารถติดต่อขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นพิจารณาแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานสารเคมีตกค้าง ให้สอดคล้องกับปริมาณที่บังคับใช้อยู่ในประเทศไทย โดยการนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการสนับสนุน ประกอบการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขฯญี่ปุ่น ได้ตามความพร้อมและสะดวก (based on application) แม้ว่าจะประกาศบังคับใช้มาตรฐานใหม่ในญี่ปุ่นแล้วก็ตาม

 

เอกสารแนบ : The 223rd Conference for Promotion of Food Import Facilitation

 

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒