การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง ตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่นครั้งที่ ๒๒๐-๒๒๑

     กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่องกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างและวัตถุเจือปนอาหารตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒๒๐-๒๒๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒สรุปรายละเอียดดังที่ปรากฏในเอกสารแนบมาพร้อมนี้โดยที่ร่างมาตรฐานใหม่ดังกล่าว อาจได้รับการปรับปรุงแก้ไขอีกก่อนรายงานไปยัง WTO/SPS หรือ ก่อนออกประกาศเพื่อบังคับใช้ตามกฎหมายภายในประเทศญี่ปุ่น ผู้ประกอบการและหน่วยงานรับผิดชอบในประเทศไทยจึงควรตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแทนการอ้างอิงมาตรฐานในเอกสารแนบ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยสามารถติดต่อขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นพิจารณาแก้ไขระดับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่บังคับใช้อยู่ในประเทศไทย โดยการนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการสนับสนุน ประกอบการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขฯญี่ปุ่น ได้ตามความสะดวก (based on application) แม้ว่าจะประกาศบังคับใช้มาตรฐานใหม่แล้วก็ตาม

 

เอกสารแนบ : The 220-221th Conference for Promotion of Food Import Facilitation

 

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒