อาคารศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพ

สินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

กรมวิชาการเกษตร

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน