ระเบียบกรมวิชาการเกษตร

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2557

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช พ.ศ.2553

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช พ.ศ. 2561

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่น พ.ศ.2559

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ.2559 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ.2558

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตัวอย่างไปทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบที่สถานประกอบการตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2556

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งออกสำหรับสินค้าฝรั่งและชมพู่ไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสมาพันธรัฐสวิส พ.ศ.2556

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยสำหรับสินค้าผักสดไปสหภาพ ยุโรป นอร์เวย์ และสมาพันธรัฐสวิส (พืช 16 ชนิด)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยสำหรับสินค้าผักสดไปสหภาพ ยุโรป นอร์เวย์ และสมาพันธรัฐสวิส (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 (เพิ่มเติมพืชอีก 6 ชนิด)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบคุม กำกับ ดูแล ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช พ.ศ.2562

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกพืชควบคุม พ.ศ.2552

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้ พ.ศ.2553

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีีการ และเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัย พ.ศ.2552

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกเมล็ดแมงลักไปประเทศญี่ปุ่น

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับรองระบบการผลิตในโครงการความปลอดภัยอาหารด้านพืช (Food Safety)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การส่งออกพืชผักและผลไม้ไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส ไอซ์แลนด์ และญี่ปุ่น พ.ศ.2556

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ.2562

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ.2556

 

ประกาศจากหน่วยงานอื่น

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 9001-2559 เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับจากประเทศคู่ค้า

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบ Regulation 1099/2010 (อังกฤษ)

สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบ Regulation 669/2009 (อังกฤษ)

สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบ Regulation 669/2009 (ไทย)

อินโดนีเซีย

กฎกระทรวงอินโดนีเซีย เรื่อง การควบคุมความปลอดภัยผักผลไม้ (ภาษาอังกฤษ)

รายการสารเคมีตามกฎกระทรวงอินโดนีเซีย สำหรับ 6 ชนิดพืช