ระบบงาน
e service
EL
GAP online
organic sys

การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง ตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่นครั้งที่ ๒๒๔

The 224th Conference for Promotion of Food Import Facilitation

กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่องกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒๒๔(The 224th Conference for Promotion of Food Import Facilitation)และชี้แจงมาตรการ/แนวปฎิบัติสำหรับอาหารและสารปรุงแต่งอาหารที่มีการปรับแต่งจีโนม เมื่อวันที่ ๑๘กรกฎาคม๒๕๖๒ สรุปรายละเอียดดังที่ปรากฎในเอกสารแนบมาพร้อมนี้โดยที่ร่างมาตรฐานสารเคมีตกค้างใหม่ดังกล่าว อาจได้รับการปรับปรุงแก้ไขอีกก่อนรายงานไปยัง WTO/SPS หรือ ก่อนออกประกาศเพื่อบังคับใช้ตามกฎหมายภายในประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานรับผิดชอบในประเทศไทยจึงควรตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแทนการอ้างอิงมาตรฐานในเอกสารแนบ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยสามารถติดต่อขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นพิจารณาแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานสารเคมีตกค้าง ให้สอดคล้องกับปริมาณที่บังคับใช้อยู่ในประเทศไทย โดยการนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการสนับสนุน ประกอบการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขฯญี่ปุ่น ได้ตามความพร้อมและสะดวก (based on application) แม้ว่าจะประกาศบังคับใช้มาตรฐานใหม่ในญี่ปุ่นแล้วก็ตาม

 

เอกสารแนบ : The 224th Conference for Promotion of Food Import Facilitation

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง ตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่นครั้งที่ ๒๒๐-๒๒๑

     กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่องกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างและวัตถุเจือปนอาหารตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒๒๐-๒๒๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒สรุปรายละเอียดดังที่ปรากฏในเอกสารแนบมาพร้อมนี้โดยที่ร่างมาตรฐานใหม่ดังกล่าว อาจได้รับการปรับปรุงแก้ไขอีกก่อนรายงานไปยัง WTO/SPS หรือ ก่อนออกประกาศเพื่อบังคับใช้ตามกฎหมายภายในประเทศญี่ปุ่น ผู้ประกอบการและหน่วยงานรับผิดชอบในประเทศไทยจึงควรตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแทนการอ้างอิงมาตรฐานในเอกสารแนบ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยสามารถติดต่อขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นพิจารณาแก้ไขระดับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่บังคับใช้อยู่ในประเทศไทย โดยการนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการสนับสนุน ประกอบการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขฯญี่ปุ่น ได้ตามความสะดวก (based on application) แม้ว่าจะประกาศบังคับใช้มาตรฐานใหม่แล้วก็ตาม

 

เอกสารแนบ : The 220-221th Conference for Promotion of Food Import Facilitation

 

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง ตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่นครั้งที่ ๒๒๓

The 223rd Conference for Promotion of Food Import Facilitation

     กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่องกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒๒๓ (The 223rd Conference for Promotion of Food Import Facilitation) ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยที่ร่างมาตรฐานใหม่ดังกล่าว อาจได้รับการปรับปรุงแก้ไขอีกก่อนรายงานไปยัง WTO/SPS หรือ ก่อนออกประกาศเพื่อบังคับใช้ตามกฎหมายภายในประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานรับผิดชอบในประเทศไทยจึงควรตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแทนการอ้างอิงมาตรฐานในเอกสารแนบ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยสามารถติดต่อขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นพิจารณาแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานสารเคมีตกค้าง ให้สอดคล้องกับปริมาณที่บังคับใช้อยู่ในประเทศไทย โดยการนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการสนับสนุน ประกอบการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขฯญี่ปุ่น ได้ตามความพร้อมและสะดวก (based on application) แม้ว่าจะประกาศบังคับใช้มาตรฐานใหม่ในญี่ปุ่นแล้วก็ตาม

 

เอกสารแนบ : The 223rd Conference for Promotion of Food Import Facilitation

 

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

การปรับปรุงแก้ไขตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่นครั้งที่ ๒๒๒

The 222nd Conference for Promotion of Food Import Facilitation

กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่องกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒๒๒(The 222nd Conference for Promotion of Food Import Facilitation)ในวันที่ ๒๓พฤษภาคม๒๕๖๒แจ้งความคืบหน้าในการเตรียมการด้านนิติกรภายในประเทศญี่ปุ่น โดยวางแผนที่จะออกประกาศประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายประมาณกลางปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สรุปสาระสำคัญดังรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ : The 222nd Conference for Promotion of Food Import Facilitation

 

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

U.S.FDA ประกาศยุทธศาสตร์กลยุทธ์ใหม่เพื่อยกระดับภารกิจด้านความปลอดภัยด้านอาหาร  และปรับปรุงการกำกับดแูลอาหารนำเข้า

 
บทความ อื่นๆ ...