{jcomments on}

คู่มือประชาชน ภายใต้การดูแลของกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

1. การจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ

2. การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปนอกราชอาณาจักร (รายพืช)

3. การขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนเพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้เงื่อนไขพิเศษตามข้อตกลง

4. การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกพืชควบคุม

5. การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม

6. การออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช แบบแต่ละรุ่นการผลิต

7. การออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช แบบทั้งระบบการผลิต

8. การออกใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด

9. การยื่นคำขอใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด

10. การยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช (กรณีที่ขอบข่ายรายการทดสอบได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO_IEC 17025)

11. การยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช (กรณีที่ขอบข่ายรายการทดสอบยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO_IEC 17025)

12. การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช

13. การขอรับรองแหล่งผลิตอินทรีย์