ประชุมกองทุนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็นประธานการประชุม รายละเอียด