สำรวจและเก็บข้อมูลการกระจายพันธุ์พืช

วันที่ 24 -28 มิถุนายน 2562

         สำรวจและเก็บข้อมูลการกระจายพันธุ์และชนิดที่นำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย นครพนม และอุบลราชธานี