สำรวจและเก็บข้อมูลการกระจายพันธุ์พืช

ระหว่างวันที่ 24 -28 มิถุนายน 2562 สำรวจและเก็บข้อมูลการกระจายพันธุ์และชนิดที่นำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย นครพนม และอุบลราชธานี