ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการดำเนินงานด้านการจัดการตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงในพิพิธภัณฑ์พืช การจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายด้านทรัพยากรพรรณพืช รวมถึงการจัดภูมิทัศน์สำหรับการแสดงความหลากหลายของพรรณไม้

มอบของที่ระลึกแก่บุคลากรสวนหลวง ร.9
มอบของระลึกแก่บุคลากรองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)