อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด